BIHES nš4: "Los Nacionalismos" © CINDOC, CSIC.

Mostrando los registros 1 al 11 de 11 registros encontrados.

CARRIO TRUJILLANO, BARTOMEU. METODOLOGIA D'HISTORIA DE LA PREMSA A MALLORCA: LES PUBLICACIONES NACIONALISTES - METODOLOGIA DE HISTORIA DE LA PRENSA EN MALLORCA: LAS PUBLICACIONES NACIONALISTAS. RANDA , 1989 (24) , p.37-52, 23 REF.
MIR, GREGORI. GABRIEL ALOMAR: NACIONALISME I ESCOLA MALLORQUINA - GABRIEL ALOMAR: NACIONALISMO Y ESCUELA MALLORQUINA. RANDA , 1977 (6) , p.174-181.
MOLAS, ISIDRE. EL LIBERALISME DEMOCRATIC DE GABRIEL ALOMAR - EL LIBERALISMO DEMOCRATICO DE GABRIEL ALOMAR. RECERQUES , 1990 (23) , p.91-111, 14 REF.
MURILLO, ANDREU. LA REVOLTA MENORQUINA DE 1810. APROXIMACIO AL PRIMER INTENT AUTONOMIC DE LA MENORCA CONTEMPORANIA - LA REVUELTA MENORQUINA DE 1810. APROXIMACION AL PRIMER INTENTO AUTONOMICO DE LA MENORCA CONTEMPORANEA. RANDA , 1976 (2) , p.57-100, 2 REF.
OLIVER ARAUJO, JUAN; RIBAS MAURA, ANDRES. BALEARES: DEL ENTUSIASMO AL DESENCANTO. HISTORIA 16 , 1992 (200) , p.155-159.
PAYERAS, MIQUEL. ALEXANDRE JAUME. UNA APROXIMACIO A SU PENSAMIENTO POLITICO (1931- 1936) - ALEXANDRE JAUME. UNA APROXIMACION A SU PENSAMIENTO POLITICO(1931- 1936). RANDA , 1987 (22) , p.81-113.
PEÑARRUBIA MARQUES, ISABEL. LES CLASSES SOCIALS MALLORQUINES I L'ESTAT ESPANYOL (1868-1910) - LAS CLASES SOCIALES MALLORQUINAS Y EL ESTADO ESPAÑOL (1868-1910). MAYURQA. ANNALS DE CIENCIAS HISTORIQUES , 1978 (18) , p.83-87.
PONS PONS, DAMIAN. L'ESPURNA: UN PROYECTE D'ACTUACIO POLITICA D'UN SECTOR DE LA INTELECTUALITAT MALLORQUINA (1909) - L'ESPURNA: UN PROJECTO DE ACTUACION POLITICA DE UN SECTOR DE LA INTELECTUALIDAD MALLORQUINA (1909). MAYURQA. ANNALS DE CIENCIAS HISTORIQUES , 1978 (18) , p.93-99.
PONS PONS, DAMIAN. NACIONALISME, ACCIO CULTURAL I PRODUCCIO LITERARIA A MALLORCA ENTRE EL 1917 I LA SEGONA REPUBLICA - NACIONALISMO, ACCION CULTURAL Y PRODUCCION LITERARIA EN MALLORCA ENTRE 1917 Y LA SEGUNDA REPUBLICA. RANDA , 1979 (9) , p.171-183, 7 REF.
SERRA BAUCA, ANTONI. LA CONSCIENCIA NACIONAL I LA DEFORMACIO LOCALISTA - LA CONCIENCIA NACIONAL Y LA DEFORMACION LOCALISTA. MAYURQA. ANNALS DE CIENCIAS HISTORIQUES , 1978 (18) , p.53-55,.
SERRA BUSQUETS, SEBASTIA. LA IDENTIDAD BALEAR. HISTORIA 16 , 1978 (5) , p.75-81.